Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Level APIP

LEVEL KAPABILITAS APIP PEMDA TAHUN 2019

DI WILAYAH KERJA PERWAKILAN BPKP DIY

NO Nama Pemda Level Status Terakhir
     

Self Assessment

QA Perwakilan

Reviu Rendal

1 Daerah Istimewa Yogyakarta 3 V V V
2 Kota Yogyakarta 3 V V V
3 Kabupaten Sleman 3 V V V
4 Kabupaten Bantul 3 V V V
5 Kabupaten Gunung Kidul 3 V V V
6 Kabupaten Kulon Progo 3 V V V
7 Kabupaten Klaten 3 V V V
8 Kabupaten Magelang 3 V V V
9 Kota Magelang 3 V V V
10 Kabupaten Purworejo 3 V V V
11 Kabupaten Kebumen 2 + V V V
12 Kabupaten Cilacap 3 V V V

 

 

 


Share