Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

LAKIP PEMERINTAH DAERAH

HASIL PENILAIAN AKIP PEMDA

No Pemerintah Daerah 2012 2013 2014 2015 2016
1. Daerah Istimewa Yogyakarta CC B A A A
2. Kota Yogyakarta C CC B B BB
3. Kab. Bantul CC B B B BB
4. Kab. Sleman C C B B BB
5. Kab. Kulon Progo C C B B BB
6. Kab. Gunungkidul CC CC CC CC B
7. Kota Magelang C CC CC CC CC
8. Kab. Magelang CC CC CC CC CC
9. Kab. Klaten C C C C C
10. Kab. Purworejo C C C C CC
11. Kab. Kebumen CC CC CC CC CC
12. Kab. Cilacap C CC CC CC B

 


Share